• 20.11.2021 08:55

Canlı olan ve verimli üretim yapabilmemiz için canlı kalması gereken toprağımızın organik madde seviyesi çok önemlidir. Topraklarımızın organik madde oranını koruyamazsak istediğimiz kadar iyi gübreleme yapalım toprağımız besin elementlerini bitkilerimizin kökleri ile alabileceği forma dönüştüremez.

Özellikle hububat ekili alanlarımız olan İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde topraklarımızın büyük çoğunluğunun organik madde düzeyi % 2 nin altına düşmüş olup, bu durum ülkemiz toprakları için acil müdahale anlamına gelmektedir.

Toprak organik maddesi, bitkisel ve hayvansal doku artıklarının toprakta ayrışmaya başlamasından mineralize olmasına dek geçen süreçte oluşturduğu organik bileşiklerdir.

Topraktaki organik madde toprağın yapısına, iklime, üzerindeki bitki örtüsüne, yetiştirilen ürüne göre değişiklik gösterir.

Organik madde seviyesi yüksek olan topraklar % 5 ve üzeri organik madde içeren topraklar olmakta olup Ülkemiz topraklarının %20 si organik maddece iyi durumdadır.

Topraklarımızın organik madde oranını yükseltip, canlılığını koruyabilmemiz için bahçemiz topraklarına  kış aylarında yanmış hayvan gübresi, fermantasyona uğramış fındık zürufu, öğütülmüş ve fermente olmuş fındık dalı  karıştırabilir veya organik madde oranı yüksek ticari olarak hazırlanmış kompost alarak kullanabiliriz.

Organik Madde kısmen yada tamamen çürümüş bitki ve hayvan kalıntılarıdır. Bitkisel ve hayvansal artıklar toprağa karıştırıldıktan sonra çok çeşitli ve çok sayıda mikro organizmaların (bunlar; mantarlar, bakteriler,

aktinomisetler, protozoalar, karıncalar ve solucanlar vs) hücumuna uğrayarak parçalanırlar, ayrışırlar ve humus haline gelirler.

Organik maddesi yeterli toprakların 1 cm2 de 5-6 milyon mikro canlı vardır. Organik maddesi az yada yetersiz toprakların 1 cm2 de 1-2 milyon mikro canlılar vardır ve çok yetersizdir. Bu nedenlerden dolayı toprakta organik madde varsa toprak canlıdır. Organik madde yoksa toprak cansızdır, mattır. Organik madde toprağın mayasıdır. Toprağın işlenmesi, zenginliği, bereketi organik maddeye bağlıdır. Gübreden daha önemli olmasına rağmen, çoğu zaman gübre kadar kıymet verilmez.

Organik gübreler  toprakların fiziksel,  kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine  çok  yönlü  olumlu  etkilere  sahiptir. 

Toprağa  verilecek  olan  organik gübreler;  toprak  verimliliğinin  artmasını sağlar ,  toprakta  besin  maddelerinin tutulmasını  sağlayarak  yağışlarla  yıkanmasına  engel  olur.

 Toprağın  katyon değişim kapasitesinin yükselmesine, toprağın havalanma ve işlenmesine, kurak dönemlerde  toprakta  suyun  tutulmasına,  toprağın  erken  tava  gelmesine  ve agregat  oluşumuna  katkıda  bulunarak  toprak  kaybının  azalmasına  olumlu etkilerde  bulunmaktadır. 

Karadeniz bölgemiz yoğun dikili tarım yapılmasından dolayı daha avantajlı ve daha iyi durumda olsa da Ege ve İç Anadolu bölgelerimizde dikili tarım alanlarının azlığı,  hububat ve bakliyat ekilen alanlarımızın çok olması topraklarımızda organik maddenin azalmasına neden olmaktadır.

Bahçelerimizin verimli kalabilmesi, bitki besin elementlerinin bitkilerimizce alınıp ürüne dönüştürülebilmesi ve topraklarımızın kumlaşmasının önlenebilmesi için organik gübreleri ihmal etmemeli, kışlık gübreleri unutmamalıyız.

Biz toprağımıza bakarsak, toprağımızda bize bakacaktır.